Het coronavirus en de opening van scholen

Vanaf 11 mei 2020 mogen de scholen weer open. We hanteren daarbij het kabinetsbesluit gericht op de opening van de scholen, de door onze branche organisatie vastgestelde protocollen die al een verdere uitwerking geven van het kabinetsbesluit, en het daaraan gekoppelde aanvullende eigen beleid van Catent.

  • Onze scholen realiseren tussen 11 mei en Pinsteren voor alle leerlingen 50% onderwijstijd in de school. Uitzondering vormen de twee speciaal basisonderwijs scholen. Daar wordt de volledige onderwijstijd gerealiseerd.
  • Het zeer dringende advies van de minister van Onderwijs om binnen de 50% onderwijstijd hele dagen onderwijs te geven, wordt door Catent gevolgd. Alleen bij hoge uitzondering en met toestemming van het bestuur wordt daarvan afgeweken.
  • De opvang van kinderen waarvan (een van de) ouders in vitale beroepen werken blijft gedurende de gehele week gehandhaafd. De lijst gericht op om welke ouders het gaat is door de rijksoverheid verspreid. U kunt deze lijst vinden op cruciale-beroepsgroepen rijksoverheid 
  • Gericht op het niet op school aanwezig zijn voor zowel personeel als leerlingen passen we de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
  • Op een landelijk ingerichte website treft u de door onze branche organisatie vastgestelde protocollen aan, die mede van invloed zijn geweest op het beleid van Catent in deze, en die op veel vragen nog een antwoord geven. Er is – zoals hiervoor aangegeven – een protocol voor het speciaal (basis)onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. In de protocollen wordt ook ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als de scholen weer opengaan. De protocollen zijn te vinden op de website Weeropschool.nl.
  • Voor vragen zijn en blijven we bereikbaar. ​Waarbij voor u de leerkracht/de school van uw zoon/dochter als eerste aanspreekpunt geldt.
  • Het bestuursbureau blijft per mail (info@catent.nl) bereikbaar. Zo spoedig als mogelijk is wordt op uw mailbericht gereageerd.
  • Bestuursleden zijn via hun persoonlijke mobiele nummer bereikbaar. Indien er zich een uitzonderlijke, dringende situatie voordoet kunt u bellen met 0610564488.
  • In de week van 20 mei ontvangen wij vanuit het kabinet nieuwe richtlijnen voor de periode vanaf na het Pinsterweekend. Ook dan geldt dat we kabinetsbesluiten in combinatie met het protocol van onze branche organisatie en het eigen beleid vormgeven in de realisatie van het onderwijs in de laatste schoolweken. 
  • Wij wensen iedereen opnieuw en met name een goede gezondheid toe.

College van Bestuur Stichting Catent