Ouders en passend onderwijs

Het slagen van passend onderwijs is mede afhankelijk van de samenwerking tussen ouders en de school. Wij hechten grote waarde aan deze samenwerking. Samen werken we op basis van één plan.

 

We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

 

Informatieplicht voor de school

Voor alle ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden door de school. Dit betreft informatie over de gang van zaken op de school, het welzijn van het kind, de juiste onderwijsvorm voor het kind, procedures, etc. De school voert dan ook gesprekken over het ‘ontwikkeldossier’ van de kinderen. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht, en eventueel de intern begeleider. Waar nodig ook de directeur. T.a.v. de informatieplicht hanteren we wettelijke kaders. We hebben daartoe een protocol informatieplicht vastgesteld. Dat kunt u hier downloaden.

Informatieplicht voor ouders

Ouders hebben in de contacten met de school een informatieplicht. Dit betekent dat ouders de school alles vertellen wat belangrijk is met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. We beginnen met een uitgebreid kenninsmakings-/intake gesprek bij aanmelding, gevolgd door (eventueel) een aanmeldprocedure. tot deze procedure behoort een aanmeldformulier, dat volledig naar waarheid ingevuld dient te worden. Natuurlijk is het mogelijk om dit formulier in samenwerking met de school in te vullen.

 

Onze scholen verwachten dat ouders hun kinderen zo goed mogelijk bij de schoolse ontwikkeling ondersteunen. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat ouders aanwezig zijn bij de oudergesprekken, de ouderavonden en dat zij aanspreekbaar zijn op het gedrag van hun kind. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ouders hun kinderen thuis ondersteunen bij het leren.

 

Intensieve samenwerking

Intensievere samenwerking is wenselijk in situaties waarbij:

 

 

In deze samenwerking worden meestal ook specialisten betrokken die binnen Stichting Catent werken. Op de pagina ‘Zorgstructuur‘ vindt u een overzicht van de specialisten die als eerste in beeld komen.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle