Gedrags-/meldcode en regeling klachten

Onderwijs wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen in elkaar hebben.

 

Hiertoe hebben wij een gedragscode (inclusief korte toelichting) opgesteld. Leerlingen, teamleden, ouders en andere betrokkenen worden geacht zich, zowel binnen als buiten de school, aan onze gedragsregels te houden en  zich er verantwoordelijk voor te voelen. Ook verwachten we dat we elkaar op de naleving van de regels aan spreken.

 

Meldcode

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Ook onze medewerkers hebben hierin een rol te vervullen, want wettelijk zijn wij verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 

Klachtenregeling

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een klachtenregeling en een aanhangsel bij de klachtenregeling. In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Onderdeel van de regeling vormen:

 

  1. Iedere school heeft één contactpersoon. Deze contactpersoon zorgt ervoor dat klachten op de juiste manier voorgelegd worden aan degene bij wie de klacht thuis hoort. De contactgegevens van de schoolcontactpersoon vindt u in de schoolgids van de school.
  2. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon is de heer E. (Ed) C.M. Heeremans. Wilt u met hem in contact komen? Bel dan met het bestuurskantoor.

 

Interne klachtencommissie

Indien bemiddeling niet leidt tot een oplossing dan is er binnen Stichting Catent de Interne Klachten Commissie. Deze bestaat uit:

 

 

De Interne Klachten Commissie is te bereiken via het e-mailadres ikc@catent.nl In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het volgende adres: IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

 

Landelijke klachtencommissie

Stichting Catent is eveneens aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):

Stichting GCBO

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

Telefoon 070-3861697

Fax 070-3020836

E-mail: info@gcbo.nl

 

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht al dan niet worden genomen.