Medicijnverstrekking

Onze medewerkers hebben regelmatig te maken met leerlingen die klagen over pijn die meestal met een eenvoudig (pijnstillend) middel (aspirine/zalfje e.d.) te verhelpen is. Denk hierbij aan hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Daarnaast krijgen zij het verzoek van ouders/verzorgers om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken, of om medische handelingen uit te voeren.
Als onze medewerkers worden betrokken bij de zorg rond een (chronisch) zieke leerling, dan krijgen zij daarmee ook een (gedeeltelijke) verantwoordelijkheid voor die zorg. Terwijl zij niet zijn opgeleid en niet bekwaam zijn om bij ziekte van een leerling een (juiste) diagnose te stellen, en tevens niet bekwaam/bevoegd geacht kan worden medicatie te verstrekken en/of een medische handeling te verrichten. Indien een medewerker medicijnen verstrekt/een medische handeling verricht, dan kan hij/zij bij onoordeelkundig handelen aangesproken worden voor de veroorzaakte schade.
Medewerkers (en de directeur/het College van Bestuur als leidinggevende c.q. eindverantwoordelijke) moeten zich realiseren dat wanneer zij bij het verstrekken van medicijnen dan wel bij het uitvoeren van medische handelingen fouten maken of zich vergissen, zij voor deze foute handelingen of vergissingen aansprakelijk gesteld (kunnen) worden. En een (bestuurlijke) boete krijgen of strafrechtelijk vervolgd worden. Het College van Bestuur kan op haar beurt als werkgever (eveneens) civielrechtelijk aansprakelijk gesteld worden.
Met het oog op de gezondheid van leerlingen én in het kader van bescherming van de medewerkers heeft het College van Bestuur van Catent een reglement opgesteld. Daarin staat:
* dat er door de medewerkers van Catent géén medicijnen worden verstrekt aan leerlingen.
* dat met zéér grote terughoudendheid door de medewerkers van Catent een eenvoudig (pijnstillend) middel wordt verstrekt in situaties waar een leerling klaagt over pijn. In beginsel na overleg met de ouder/verzorger.
* dat er in géén geval door de medewerkers van Catent medische handelingen worden uitgevoerd, en zeker niet de in wet BIG benoemde “voorbehouden handelingen” (wet BIG).
Uitzondering vormen levensbedreigende – dan wel acute noodsituaties.
De tekst van het volledige reglement leest u hier.

Stichting Catent
Postbus 290
8000 AG Zwolle
tel. 038 303 18 44

Bezoekadres:
Schrevenweg 6
8024 HA Zwolle