Toekomstvisie 2019-2021

Uitgangspunt voor ons onderwijs in de komende drie jaar is dàt wat we willen dat kinderen leren, ervaren, ontdekken en ont­wikkelen in onze scholen: Alle kinderen gaan met plezier naar school, hebben vriendjes en vriendinnetjes in en buiten de school en ontwikkelen zich tot zelfstandige pubers die goed voor­bereid hun verdere (school) loop­baan tegemoet gaan.

Lees meer
Stichting-Catent-Toekomstvisie-1
Toekomstvisie Catent

Plezier in leren

De professionals die op onze scholen werken zijn een rol­model voor kinderen. Zelf blijven leren, daar plezier in hebben en verantwoordelijkheid voor nemen is daarom belangrijk. Zij zijn zich ervan bewust dat de wereld verandert. En dat iedereen, zeker een kind op onze scholen, op ieder moment te maken heeft met dingen die nieuw zijn, die je nog moet leren, die je wilt leren. Leren door professionals gebeurt bij ons op veel manieren; binnen de scholen door bij een ander te kijken, door feedback te vragen op je eigen werk, door te reflecteren, door vragen te stellen, door een opleiding te volgen. De professional kiest de wijze die het best past.

Onze scholen stimuleren professionals, net als de kinderen, om vanuit een open nieuwsgierige houding nieuwe uitdagingen aan te gaan, te leren. Scholen maken dat op meerdere manieren mogelijk: er is een cultuur waarin alle professionals hun (on)zekerheden kunnen delen en feed-back durven vragen en geven. De school is zodanig ingericht dat de professionals ruimte krij- gen om zich te ontwikkelen, van/met elkaar te leren, en de bij hen aanwezige talenten in te zetten. De cultuur gericht op leren voor de professionals is voelbaar in de school, stimuleert zelfvertrouwen bij en waardering naar iedereen.

Catent heeft een aan de actuele arbeidsmarkt aangepast scholings- en loopbaanbeleid. Jong Catent is voor onze professionals de “kick- start” voor de loopbaan. We blijven laten zien dat iedereen talenten heeft. Leren van en met elkaar stimuleren we door allerlei workshops passend bij onze visie op leren aan te bieden (Catentacademie), door intervisie, uitwisseling, onderzoe-ken over scholen heen te faciliteren in o.a. netwerken, leergemeenschappen, werkgroepen. Loopbaanbeleid uit zich door functiedifferentiatie, mobiliteit, investeren in persoonlijke ambitie, aandacht voor ontwikkeling, en oog voor de balans tussen belasting en belastbaarheid waarbij specifieke kenmerken van individuele professionals zoals ervaring en levensfase niet worden vergeten.

Stichting-Catent-Toekomstvisie-2
Toekomstvisie Catent

Vanuit nieuwsgierigheid

Onze kinderen komen van nature nieuwsgierig de school binnen. Spelend leren zij de wereld kennen. Ze leren, ontdekken, onderzoeken omdat ze iets willen leren, omdat het betekenis voor hen heeft. Dat vraagt van onze professionals dat ze de steeds groter wordende leefwereld van kinderen kennen en begrijpen, dat ze (tevens) nieuwsgierig blijven naar de ontwikkeling van de maatschappij, in staat zijn om betekenis te verlenen en in de begeleiding rekening houden met verschillen tussen kinderen. Ze kunnen bovendien het gesprek met kinderen aangaan over hetgeen kinderen ontdekken en onderzoeken, hen een stem geven in het eigen leren, en hen helpen om structuur aan te brengen als dat nodig is.

Onze scholen hebben ‘een goed verhaal’ dat antwoord geeft op vragen: Waarom hebben wij ons onderwijs zo ingericht als we het georganiseerd hebben? Past ons aanbod, onze aanpak bij dat wat we bij onze kinderen willen bereiken, sluit het aan bij de huidige leefwereld van kinderen die zich afspeelt in de hedendaagse en toekomstige samenleving? Doen we wat nodig en mogelijk is om ons doel te bereiken? Complexe zaken en problemen worden vanuit nieuwsgierigheid doorgrond. Professionals (en kinderen) communiceren met elkaar om kennis en inzichten te delen, en om verantwoordelijkheid te tonen in het omgaan met kennis.

De regio waarin onze stichting opereert is groot, er is een diversiteit aan scholen. Dit vraagt be-leid dat een duidelijke koers geeft, waarmee de basis voor alle scholen goed op orde is, dat ruimte geeft aan differentiatie, rekening houdend met de verschillende contexten van scholen, en eigenheid mogelijk maakt, in de etalage zet. Er is met voortduring nieuwsgierigheid naar de mening en inbreng van professionals, samenwerkingspartners en andere betrokkenen.

Stichting-Catent-Toekomstvisie-3
Toekomstvisie Catent

Samen met anderen

Onze visie om onderzoekend en ontdekkend de wereld en onze professie tegemoet te (willen) treden maakt dat we elkaar nodig hebben. Samen leren, van elkaar leren. Professionals hebben een open, respectvolle houding naar elkaar, naar de ouders/verzorgers, naar kinderen, en naar andere betrokkenen. Van daaruit richt ons onderwijs zich op de ontwikkeling van het hele kind. Het samen met anderen dat waarmaken vraagt gespreksvaardigheden die passend zijn bij zo’n relatie. En daarbij staat voorop: elkaar goed informeren, het wederzijds afstemmen en delen van verwachtingen, wensen en ideeën, met respect voor ieders mening, daarbij grenzen aangeven en privacy waarderen.

We werken vanuit ’de school als gemeenschap’, waarin iedereen zich opgenomen en geborgen voelt. Onze scholen zijn educatieve ondernemingen die in samenwerking met ouders en andere maatschappelijke instellingen bijdragen aan het ontwikkelingsperspectief, de brede vorming en de doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen. Van ouders vragen we onderwijs-ondersteunend gedrag thuis, en we zien hen als serieuze educatieve gesprekpartner. Bij externen zoals voor- en naschoolse organisatie, jeugdzorg en de gemeente, partners die meedoen in de leefwereld van het kind, zoeken we op lokaal niveau naar bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs

We stimuleren professionals en kinderen om de wereld en hun medemensen vanuit verwonde-ring en bewondering te bekijken, verantwoordelijkheid te dragen, en daarop aangesproken te (willen) worden. Dit betekent professionals en kinderen nieuwsgierig blijven maken om met open ogen richting de wereld te kijken, gericht op het welzijn van iedereen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van onze kinderen (onder)steunen we de scholen en professionals in de (lokale) informele- en formele contacten, in de samenwerking met ouders en externen.

Stichting-Catent-Toekomstvisie-4
Toekomstvisie Catent

Met een stevige basis

Plezier in leren staat of valt enerzijds bij de pedagogische en didactische kwaliteit van voldoende professionals, en anderzijds bij het bij hen aanwezig zijn van de basisvaardigheden. Dat betekent dat onze professionals de kennis en vaardigheden bezitten en gebruiken die passen bij hun rol en ervaring, en deze vanuit nieuwsgierigheid door ontwikkelen. Daarmee garanderen zij dat kinderen zich vanuit een ontdekkende houding optimaal blijven ontwikkelen. De basis voor onze professionals is ook dat zij zicht hebben op doelen, leerlijnen en de ontwikkeling van kinderen. Zij plannen, geven, analyseren en evalueren de opbrengsten van hun onderwijs en verbinden daar vervolgens acties aan.

Resultaten van kinderen, opbrengsten van het onderwijs zijn de zorg en verantwoordelijkheid van het hele team. Binnen onze scholen nemen zij samen verantwoordelijkheid voor de cyclus van opbrengstgericht werken, waarin op het niveau van de school, de groepen en individuele kinderen nauwkeurig de voortgang diepgaand geanalyseerd wordt. Er wordt preventief gewerkt om achterstanden te voorkomen, bij beginnende hiaten wordt op school-, groeps- en kindniveau onderzocht wat mogelijke oorzaken en oplossingen zijn. Hierin betrekken we ouders en het kind als belangrijke partners.

We garanderen goede kwaliteit van onderwijs en organisatie. Dat betekent dat we goed zicht hebben en houden op ontwikkelingen in scholen, onze professionals ( hoog gekwalificeerd), bijzonderheden in lokale gemeenschappen, de (‘leerresultaten’ van) onze ontdekkende, nieuwsgierige leerling, etc. We maken schoolomgevingen toekomstbestendig, trekken voldoende (nieuwe) professionals aan, hebben een sterk “merk”, en een (financieel) gezonde organisatie. Dit alles vraagt ook op stichtingsniveau om een cyclus van plannen, uitvoeren, meten en analyseren op financieel, personeel en onderwijskundig gebied.

Om het hiervoor genoemde te kunnen realiseren werken we aan een centrale opdracht,
die we samen oppakken:

Brede inzet op voldoende,
gekwalificeerde professionals

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat voldoende en gekwalificeerde professionals voorwaardelijk zijn om de kwaliteit waar we voor staan, te kunnen leveren en te kunnen garanderen, om zo onze visie uit te dragen en in het primaire proces uit te voeren. Dit vraagt echter van àllen die werkzaam zijn bij Catent, op één van onze scholen of op het bestuurskantoor, bijzondere aandacht, inzet en enthousiasme. We zijn samen verantwoordelijk voor het gezond houden van Catent, van onze collega’s én van onszelf. Daarmee stralen we uit dat Catent een professionele en aantrekkelijke werkgever is en blijft. Voor ons en voor onze toekomstige collega’s. We maken werk van het actief en creatief werven van nieuwe collega’s, vanuit een wervingsstrategie die aansluit bij deze tijd, met de inzet van eigentijdse middelen, en in alle fasen van werving tot aanname staat onze nieuwe collega centraal, persoonlijk contact is daarbij essentieel.

We laten ZIEN dat plezier in leren... vanuit nieuwsgierigheid... samen met anderen... op een stevige basis, inspirerend is voor IEDERE professional.