Voor ouders

We zien ouders als “educatieve en pedagogische” partners. Samen dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Dit betekent dat we elkaar informeren over alles wat met de ontwikkeling van het kind te maken heeft, dat we samenwerken én elkaar professioneel aanspreken op onze taak. Kortom, betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer. Voor ouders is het belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden door de school. Dit betreft informatie over de gang van zaken op de school, het welzijn van het kind, de juiste onderwijsvorm voor het kind, procedures, etc. Onze scholen verwachten dat ouders hun kinderen zo goed mogelijk bij de schoolse ontwikkeling ondersteunen. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht dat ouders aanwezig zijn bij de oudergesprekken, de ouderavonden en dat zij aanspreekbaar zijn op het gedrag van hun kind. Daarnaast gaan wij ervan uit dat ouders hun kinderen thuis ondersteunen bij het leren

Gedragscode Catent
Om goed onderwijs te kunnen bieden is het belangrijk dat wij respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en vertrouwen hebben in elkaar. En voor onze professionals en leerlingen bieden wij een veilige werk- en leeromgeving. Daartoe hanteren we een gedragscode
Passend onderwijs
Op elke Catent-school proberen we onderwijs te geven dat zo goed mogelijk aansluit bij de (onderwijs)behoeften van alle leerlingen. De scholen worden daarbij ondersteund door een Expertiseteam van orthopedagogen en onderwijsspecialisten.
Aanname en toelating van uw kind
Vanaf het moment dat een kind vier jaar wordt, mag het onze scholen bezoeken. Daaraan voorafgaand kan er op verschillende Catent scholen gebruik worden gemaakt van kinder-/peuteropvang. Aanmelding/toelating loopt via de school
Crisisopvang, time out, schorsing of verwijdering
Op elke school kan het voorkomen dat leerlingen voor korte, langere tijd of definitief niet in hun eigen groep of op hun eigen school onderwijs kunnen krijgen, ondanks voldoende inzet door onze professionals met daarbij de betrokkenheid van u als ouders/verzorgers. We spreken dan van crisisopvang, time out, schorsing en/of verwijdering. Om diverse redenen zijn we erg terughoudend om leerlingen te schorsen en/of verwijderen. Geheel verhinderen kunnen we het niet.
Klachten
Heeft u als ouder kritiek of een klacht, dan willen wij dat graag horen. We vinden het wenselijk dat we elkaar kunnen en durven aanspreken. Uiteraard op een respectvolle manier. We hebben daarom een document samengesteld waarin staat hoe u een klacht kunt indienen en op welke wijze hier mee wordt omgegaan