Catent ondertekent nieuwe samenwerkingsovereenkomst Vista en EPZ

In het kader van Samen Opleiden en Professionaliseren heeft Catent op Hogeschool KPZ de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Vista en EPZ ondertekend. Hiermee breidt Catent het bestaande partnerschap uit met een flink aantal schoolbesturen. De ambitie van het Ministerie van OCW, de lerarenopleidingen (VH, UNL) en de drie sectorraden om toe te werken naar 100% samen opleiden, wordt hiermee gerealiseerd.

De afgelopen drie jaar is door twaalf schoolbesturen en Hogeschool KPZ geïnvesteerd in het toegroeien naar deze aansluiting. Professionals zijn geschoold in het opleiden en begeleiden van studenten, draagvlak is gecreëerd binnen teams en de infrastructuur voor de vormgeving van het SO&P in de opleidingsscholen en besturen is ingericht.

Met de ondertekening wordt tevens een herverdeling van de schoolbesturen over de partnerschappen een feit. Ze vormen zo logische geografische regio’s en passen qua context en voorkomende regionale vraagstukken bij elkaar. Bij het nieuwe partnerschap Vista is Catent penvoerder en werkt daarin samen met BSM, CNS Staphorst, Op Kop, Promes en Talent Westerveld aangesloten. Partnerschap EPZ e.o. bestaat uit de samenwerking met Aves, Aquila, Jenapleinschool Zwolle, OOK, OOZ, Proo, Aurora en PCO-N.

Ambities partnerschap

Het partnerschap geeft invulling aan de basiskwaliteit zoals voorgeschreven in het landelijke Kwaliteitskader Samen Opleiden en Inductie en hebben het Samen Onderzoeken daarin opgenomen. Zo streven we naar:

  • behoud van leraren
  • diversiteit van leraren(teams)
  • aantrekkelijke arbeidsmarkt
  • anders organiseren
  • tegemoetkomen aan ambities van leraren met ‘plus’
  • het beïnvloeden, verbeteren en vernieuwen van onderwijs en de beroepspraktijk en, in brede zin, een bijdrage te leveren aan de maatschappij (VH, 2018)

Het opleiden van leraren

Binnen het partnerschap worden krachtige professionals opgeleid met een sterke professionele identiteit. Leraren die het verschil maken voor leerlingen en hun toekomst door het bieden van goed onderwijs. Ze hebben oog voor (groepen) leerlingen en de (grote) verschillen op pedagogisch, didactisch, sociaal en cultureel vlak. Leraren die in educatief partnerschap met ouders sterk zijn in het bieden van sociale veiligheid.

Klaar voor de toekomst!

Op maandag 26 juni was er dus alle aanleiding om met alle bestuurders, coördinatoren SO&P en andere genodigden te toasten op het bereiken van deze mijlpaal. Iedereen staat klaar om in 2023-2024 verder te gaan met de samenwerking om krachtige leraren op te leiden voor het onderwijs van vandaag en morgen!