Medezeggenschap

Inspraak is belangrijk. Vooral als het om de ontwikkeling van kinderen gaat.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Catent wil een gelijkwaardige en kritische partner zijn van het College van Bestuur (CvB). Zij zet zich, op basis van haar wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden, in voor het behartigen van de belangen van kinderen, ouders en personeel op betrokken en kundige wijze, proactief, professioneel, en inspirerend.

De GMR bestaat uit een evenredige verdeling tussen het aantal ouders en personeelsleden, zodat de inspraak ook evenredig is verdeeld. Onderwerpen met betrekking tot het stichtingsbeleid en de daarin terugkomende speerpunten en beleidswijzigingen komen aan bod tijdens de vergaderingen van de GMR. De GMR communiceert naar MR leden van de scholen en waar nodig publiceert zij openbaar via haar eigen website. De GMR is bereikbaar via secretariaatgmr@catent.nl .

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement voor de GMR.