Klachten

Gaat er in de klas, op school of bij de stichting iets niet goed? Dan staan we open voor een gesprek. Soms leidt zo’n gesprek niet tot de gewenste oplossing. Om ook in die situaties te kunnen helpen, hebben we binnen Stichting Catent een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Interne vertrouwenspersoon
Heeft u een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school. De vertrouwenspersoon doet geen uitspraak, maar helpt om tot een goede oplossing te komen. De gegevens van de vertrouwenspersoon staan in de schoolgids.

Externe vertrouwenspersoon
Lukt het niet om binnen de school een oplossing te vinden? Dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Stichting Catent. Dit is mevrouw Sonja Tettero (vertrouwenszaken@kpnmail.nl of 06-24676470).

Interne Klachten Commissie
Leidt deze bemiddeling niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht schriftelijk indienen bij de Interne Klachten Commissie (ikc@catent.nl). Deze interne commissie beoordeelt de klacht en geeft een onafhankelijk advies aan het College van Bestuur. Dit advies is niet bindend.

De Interne Klachten Commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: mr. S.M.C. (Bas) Verheyden
  • Lid: mevrouw A. (Aletta) Zandbergen
  • Lid: de heer H. (Henk) Slabbekoorn

Landelijke klachtencommissie
Tot slot kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie: de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Stichting Catent is hierbij aangesloten. Meer informatie over deze organisatie staat op www.gcbo.nl.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Klachtenregeling in het kort Klachtenregeling