Klachten

Gaat er in de klas, op school of bij de stichting iets niet goed, dan staan we open voor een gesprek. Soms leidt zo’n gesprek niet tot de gewenste oplossing. Om ook in die situaties te kunnen helpen, hebben we binnen Stichting Catent een klachtenregeling.

Klachtenregeling

Heb je een klacht, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van jouw school. De vertrouwenspersoon doet geen uitspraak, maar helpt je om tot een goede oplossing te komen. De gegevens van de vertrouwenspersoon staan in de schoolgids.

Lukt het niet om binnen de school een oplossing te vinden, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stichting Catent. Dit is de heer E. (Ed) Heeremans (06-24626217). Hij geeft advies en sluit indien gewenst aan bij gesprekken met het College van Bestuur. Het is ook mogelijk om de afhandeling van de klacht volledig aan hem over te dragen.

Leidt deze bemiddeling niet tot een oplossing, dan kun je een klacht indienen bij de Interne Klachten Commissie (ikc@catent.nl). Deze externe commissie beoordeelt de klacht en geeft een onafhankelijk advies aan het College van Bestuur. Dit advies is niet bindend.

De Interne Klachten Commissie bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: mr. S.M.C. (Bas) Verheyden
  • Lid: mevrouw A. (Aletta) Zandbergen
  • Lid: de heer H. (Henk) Slabbekoorn

Tot slot kun je jouw klacht voorleggen aan de landelijke klachtencommissie: de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. Stichting Catent is hierbij aangesloten. Meer informatie over deze organisatie staat op www.gcbo.nl.

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een klachtenregeling (incl. aanhangsel). In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Iedere school heeft daartoe één contactpersoon. Deze persoon zorgt ervoor dat klachten op de juiste manier voorgelegd worden aan degene bij wie de klacht thuis hoort. De contactgegevens van de contactpersoon vindt u in de schoolgids van de school. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon is de heer E. Heeremans. Wilt u met hem in contact komen? Bel dan met 06-24626217.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Klachtenregeling