Klachten

Mochten zaken niet goed gaan en een oplossing ver weg lijkt te zijn, dan werken we met een klachtenregeling (incl. aanhangsel). In de regeling staat vermeld dat bij een klacht de afhandeling volgens een vaste procedure verloopt. Iedere school heeft daartoe één contactpersoon. Deze persoon zorgt ervoor dat klachten op de juiste manier voorgelegd worden aan degene bij wie de klacht thuis hoort. De contactgegevens van de contactpersoon vindt u in de schoolgids van de school. Op stichtingsniveau is er een vertrouwenspersoon. Deze beoordeelt of een klacht, met behulp van bemiddeling, succesvol opgelost kan worden. De vertrouwenspersoon is de heer E. Heeremans. Wilt u met hem in contact komen? Bel dan met 06-24626217.
Indien bemiddeling niet leidt tot een oplossing dan is er binnen Stichting Catent de Interne Klachten Commissie (IKC). Deze bestaat uit:

  • Voorzitter: de heer Mr. S.M.C. Verheyden
  • Lid: mevrouw. A. Zandbergen
  • Lid: de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via het e-mailadres ikc@catent.nl.
Stichting Catent is eveneens aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO):
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht al dan niet worden genomen.

Bekijk hieronder de beschikbare documenten

Klachtenregeling